Blog

Return of the livestock tax in Mongolia (Eng/Mon)


2020.12.11.

Mongolia is in the process of re-introducing a livestock tax for the purpose of improving livestock and pasture management as well as strengthening local soum self-governance. Mongolian Parliament passed a new legislation on livestock tax as shown below in Mongolian and English. Source: www.legalinfo.mn

Монгол улс малын тоо толгой, бэлчээрийн менежмент, мөн сум орон нутагийн өөрөө удирдах бие даасан засаглалыг сайжруулах зорилгоор малын хөлийн татварыг эргэн нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Их Хурлаас баталсан ‘Малын тоо толгойн албан татвар’-ын хуулийг монгол, англи хувилбараар танилцууллаа. Эх сурвалж: www.legalinfo.mn

 

Mongolian version

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

2020 оны 11 сарын 13 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа малын тоо толгойд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

2 дугаар зүйл.Малын тоо толгойн албан татварын хууль тогтоомж
2.1.Малын тоо толгойн албан татвар /цаашид “албан татвар” гэх/-ын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 

3.1.1.“мал” гэж Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 4.1.1-д заасныг; 3.1.2.“малчин” гэж Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 3.1.9-д заасныг; 

3.1.3.“мал бүхий этгээд” гэж энэ хуулийн 3.1.2-т зааснаас бусад малыг өмчилж байгаа этгээдийг. 

4 дүгээр зүйл.Албан татвар төлөгч
4.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа малыг өмчилж буй малчин, мал бүхий этгээд нь албан татвар төлөгч байна. 

5 дугаар зүйл.Албан татвар ногдуулах, малын тоо толгойг тодорхойлох
5.1.Албан татвар төлөгчийн өмчилж буй Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа малын тоо толгойд албан татвар ногдуулна. 

5.2.Тухайн татварын жилд албан татвар ногдуулах малын тоо толгойг Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу хийгдсэн өмнөх жилийн мал тооллогын дүнд үндэслэн тодорхойлно. 

5.3.Тухайн татварын жилд албан татвар ногдуулах энэ хуулийн 5.2-т зааснаар тодорхойлсон малын тоо толгой нь Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 4.1.1-д заасан гамшгийн улмаас хорогдсон бол нотлох баримтыг үндэслэн түүнийг албан татвар ногдуулах нийт малын тооноос хасна. 

5.4.Албан татвар ногдуулах, малын тоо толгойг тодорхойлох зорилгоор холбогдох төрийн байгууллага, эрх бүхий этгээд мал тооллого, бүртгэлийн мэдээлэл, Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 5.8-д заасан сангийн мэдээллийг татварын албанд гаргаж өгнө. 

6 дугаар зүйл.Албан татварын хэмжээ
6.1.Нэг малын тоо толгойд тухайн татварын жилд ногдуулах албан татварын хэмжээ нь 0-2000 төгрөг байна. 

6.2.Албан татварын хэмжээг энэ хуулийн 6.1-д заасан хязгаарт багтаан сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал малын төрөл тус бүрээр тогтооно. 

6.3.Малчны амьжиргааг дэмжих зорилгоор малчны өмчилж байгаа малын тоо толгойноос хамааран ногдох албан татварын хэмжээг 0 төгрөг байхаар тогтоож болно. 

6.4.Энэ хуулийн 6.3-д заасан малын тоо толгойн тоог сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал малын төрөл тус бүрээр тогтоож болно. 

7 дугаар зүйл.Албан татвар төлөх, тайлагнах
7.1.Албан татвар төлөгч энэ хуулийн дагуу ногдуулсан албан татварыг тэнцүү хоёр хуваан тухайн жилийн 7 дугаар сарын 15, 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өөрийн өмчилж байгаа малын тоо толгой тоологдож бүртгэгдсэн сум, дүүргийн төсөвт төлнө. 

7.2.Албан татвар төлөгч нь албан татварыг урьдчилан төлж болно. 

7.3.Албан татвар төлөгч албан татварын тайланг батлагдсан маягтын дагуу бэлтгэж, тухайн татварын жилийн 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор харьяа татварын албанд хүргүүлнэ. 

7.4.Энэ хуулийн дагуу албан татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах журам, тайлангийн маягтыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална. 

8 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох
8.1.Энэ хуулийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР 

 

English version (google translation)

LAW OF MONGOLIA 

November 13, 2020
Government House, Ulaanbaatar 

LEGISLATION ON THE LIVESTOCK TAX 

Article 1. Purpose of the law 

1.1. The purpose of this law is to regulate the relations related to imposition of tax on the number of livestock in the territory of Mongolia, payment of this tax to the budget and reporting. 

Article 2. Livestock tax legislation 

2.1. The legislation on livestock tax (hereinafter referred to as “tax”) shall consist of the Constitution of Mongolia, the General Law on Taxation, this law and other legislative acts enacted in conformity with these laws. 

Article 3. Definitions of legal terms
3.1. The following terms used in this law shall have the following meanings: 

3.1.1. “Livestock” means as specified in Article 4.1.1 of the Law on Livestock Genetic Resources; 

3.1.2. “Herder” is defined in Article 3.1.9 of the Law on Employment Promotion; 

3.1.3. “Person with livestock” means a person who owns livestock other than those specified in 3.1.2 of this Law. 

Article 4. Taxpayer 

4.1. A herder or a person with livestock owning livestock located in the territory of Mongolia shall be a taxpayer. 

Article 5. Taxation and determination of livestock numbers 

5.1. A tax shall be imposed on the number of livestock in the territory of Mongolia owned by a taxpayer. 

5.2. The number of livestock to be taxed in a given tax year shall be determined based on the results of the previous year's livestock census conducted in accordance with the Law on Statistics. 

5.3. If the number of livestock specified in Article 5.2 of this Law to be taxed in a given tax year is lost due to the disaster specified in Article 4.1.1 of the Law on Disaster Protection, it shall be deducted from the total number of livestock to be taxed based on evidence. 

5.4. In order to impose tax and determine the number of livestock, the relevant state organization and authorized person shall provide the tax administration with information on 

livestock census, registration information and the fund specified in Article 5.8 of the Law on Livestock Genetic Resources. 

Article 6. Amount of tax 

The amount of tax to be imposed on a number of livestock in a given tax year shall be 0-2000 togrogs. 

6.2. Soum and district Citizens' Representatives Khurals shall set the tax rate for each type of livestock within the limits specified in 6.1 of this Law. 

6.3. For the purpose of supporting herders' livelihood, the tax rate may be set at 0 togrogs depending on the number of livestock owned by the herder. 

Soum and district Citizens' Representatives Khurals may determine the number of livestock specified in Article 6.3 of this Law for each type of livestock. 

Article 7. Payment and reporting of taxes 

A taxpayer shall pay the tax imposed in accordance with this law in two equal installments between July 15 and December 15 of the current year to the budget of the soum or district where the number of livestock owned is registered. 

A taxpayer may pay tax in advance. 

7.3. A taxpayer shall prepare a tax return in accordance with the approved form and submit it to the relevant tax authority by December 15 of the tax year. 

7.4. Procedures for imposition, payment and reporting of taxes and reporting forms in accordance with this law shall be approved by the head of the state administrative body in charge of tax matters. 

Article 8. Entry into force of the law
8.1. This law shall enter into force on January 1, 2021. 

CHAIRMAN OF THE PARLIAMENT OF MONGOLIA G.ZANDANSHATAR

LinkedIn